23 Οκτωβρίου 2008

Για τους "προοδευτικούς": Αρχαιόπληκτοι και οι Αμερικανοί;

Ἡ ἀναβίωση τοῦ Παρθενῶνος στο Tennessee

Ἀκριβὲς ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος στις Η.Π.Α.

Εἰσέλθετε στὶς πύλες τοῦ δωρικοῦ ναοῦ καὶ φωτογραφηθεῖτε διπλᾶ στην «χρυσελεφάντινη» Ἀθηνᾶ.

Δεν σᾶς γελοὺν τὰ μάτια σας.

Τὸ σύμβολο τῆς Ἀθήνας τοῦ Περικλή, τὸ ἄφθαστο ἀρχιτεκτονικὸ δημιούργημα τοῦ Ἰκτίνου καὶ τοῦ Καλλικράτη μαζὶ μὲ ὄλες τις ἐμπνεύσεις τοῦ Φειδία, στις ἀκριβεῖς τοῦ διαστάσεις, βρίσκεται ὡς ἀκριβὲς ἀντίγραφο στην πόλη τοῦ Nashville στο Tennessee τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν. Ὁ δωρικὸς ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς κοσμεῖ τὸ «Πάρκο τῆς Ἐκατονταετίας» στο Nashville στεγάζοντας τὸ Μουσεῖο Τέχνης τῆς Πόλης. Ἡ ἀνέγερσή του ξεκίνησε τὸ 1897 κατὰ τὸν ἐορτασμὸ τῶν 100 ἐτῶν ζωῆς τοῦ Tennesse καὶ ἀπὸ τότε ἔγιναν πληθώρα ἀλλαγῶν καὶ προσθηκῶν ὥστε να μοιάζει μὲ τήν μεγαλύτερη δυνατήν ἀκρίβειᾳ στον αὐθεντικὸ Παρθενῶνα. Τὰ ὑλικά που ἔχουν χρησιμοποιηθεὶ φυσικὰ δεν βασίζονται στο Πεντελικὸ μάρμαρο ἀλλὰ εἶναι ἔνας συνδυασμὸς πέτρας, τούβλων, τσιμέντου καὶ γύψου. Τὸ ὁμοίωμα διατηρεὶ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖά που κάνουν τὸν Παρθενῶνα ξεχωριστό.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε:

Ὅλα τὰ ὁριζόντια ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα διατηροὺν μία ἐλαφρὰ ἀψιδωτὴ κλίση στο κέντρο τοὺς, πρᾶγμά που τὸν ζωντανεύουν κατὰ τὴν παρατήρηση ἄκομα περισσότερο. Ὅλοι οἱ ἐξωτερικοὶ κίονες κλίνουν ἐλαφρῶς πρὸς τὰ μέσα καὶ οἱ γωνιακοὶ διαγωνίως. Αὐτὸ δημιουργεῖ τὴν αἰσθήσῃ ἑνὸς ἐπιβλητικότερου καὶ ὑψηλότερου κτίσματος ἀπὸ ὅ,τι εἶναι στην πραγματικότητα. Ὅλοι οἱ κίονες διαφέρουν στῇ διάμετρο ἀπὸ τοὺς διπλανοὺς τοὺς καὶ τὸ κενὸ ἀνάμεσά τους εἶναι ἐλαφρῶς διαφορετικό. Ὅλοι οἱ κίονες ἔχουν τήν χαρακτηριστικήν ἐλαφρὰν πεπλάτυνση εἰς τὸ μέσον τους, τὴν λεγόμενη «ἔνταση».

Οἱ ἐκπλήξεις ὅμως δὲ σταματοὺν ἔδω.

Καὶ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ οἰκοδομήματος μοιάζει στον αὐθεντικὸ Παρθενῶνα: Χωρίζεται εἰς δύο μέρη. Στο ἀνατολικὸ μέρος (Ναός) μπορεὶ κάποιος να ἀπολαύσει τὸ ξακουστὸ χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς που εἶχε φιλοτεχνήσει ὁ Φειδίας. Βέβαια τὰ ὑλικὰ πλέον εἷναι ὁ γύψος, τὸ τσιμέντο καὶ τὸ ἀτσάλι. Ὁ γλύπτης Alan LeQuire ὁλοκλήρωσε τὸ δύσκολο ἔργο τοῦ ἀγάλματος μεταξὺ 1982 - 1990. Ἡ ἐπιχρύσωση ἔγινε μόλις τὸ 2002. Ἡ Ἀθηνᾶ, ὅπως μπορεὶ κανεὶς να παρατηρήσει διατηρεὶ κάποιες εἰκαστικὲς προσθῆκες, ὅπως τὸ χρῶμα στα μάτια καὶ τὰ χείλη της. Σχετικὰ μὲ τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ὁμολογία καὶ τῶν ἰδίων, δεν εἴχαν διαθέσιμες ἀρκετὲς πληροφορίες καθὼς τὸ αὐθεντικὸ ἄγαλμα εἶχε ἀφαιρεθεὶ ἀπὸ τὸν ναὸ καὶ εἶχε μεταφερθεὶ στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 400 μ.Χ. ὅπου καὶ ἀργότερα καταστράφηκε (πιθανότατα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 4ης Σταυροφορίας τοῦ 1204 μ.Χ.).

Ἀπὸ http://www.alkman1.blogspot.com/2006_09_10_archive.html