7 Απριλίου 2009

Σπαράγματα κειμένων

Fragment 1 :
[2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 132 [s. A 16.]

(τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ (πάντων) κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι διαιρέων ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἔγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.


Ce verbe, qui est vrai, est toujours incompris des hommes, soit avant qu’ils ne l’entendent, soit alors qu’ils l’entendent pour la première fois. Quoique toutes choses se fassent suivant ce verbe, ils ne semblent avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, distinguant leur nature et disant comme ils sont. Mais les autres hommes ne s’aperçoivent pas plus de ce qu’ils font étant éveillés, qu’ils ne se souviennent de ce qu’ils ont fait en dormant.

Though this discourse is true evermore, yet men are as finable to understand it when they hear it for the first time as before they have heard it at all For, although, all things happen in accordance with the account I give men seem as if they had no experience of them, when they make trial of words and works such as I set forth, dividing each thing according to its nature and explaining how it truly is. But other men know not what they are doing when you wake them up, just as they forget ,what they do when asleep.
Fragment 2 :
[2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 133

διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι (ξυνῶι, τουτέστι τῶι) κοινῶι· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.

2. Aussi faut-il suivre le (logos) commun ; mais quoiqu’il soit commun à tous, la plupart vivent comme s’ils avaient une intelligence à eux

Though wisdom is common, yet the many live as if they had a wisdom of their own.
Fragment 3 :
Aétius, Opinions, II, 21, 4
[Doxogr. 351, περὶ μεγέθους ἡλίου] εὕρος ποδὸς ἀνθρωπείον.
(le soleil) sa largeur est d’un pied.(Léon Robin)


Fragment 4 :
Albert le Grand, De uegetabilibus, VI, 401 (p. 545 Meyer)
Si felicitas esset in delectationibus corporis, boue felices diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum.
Oxen are happy when they find bitter vetches to eat.
Fragment 4a :
Anatolius [cod. Mon.gr.384, f, 58]

κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συμϐάλλεται ἑϐδομὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους, ἀθανάτου Μνήμης σημείω [?].Fragment 5 :
Fragmente Griechischer Theosophien, 68

καθαίρονται δ' ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμϐὰς πηλῶι ἀπονίζοιτο. μαίνεσθαι δ' ἂν δοκοίη, εἴ τις αὐτὸν ἀνθρώπων ἐπιφράσαιτο οὕτω ποιέοντα. καὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται ὁκοῖον εἴ τις δόμοισι λεσχηνεύοιτο (οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ' ἥρωας οἵτινές εἰσι).

Célébrer des sacrifices sanglants ne sert pas plus a nous purifier que la boue ne laverait la tâche qu’elle a faite.(Léon Robin)
5. Ils prient de telles images; c’est comme si quelqu’un parlait avec les maisons, ne sachant pas ce que sont les dieux ni les héros.

They purify themselves by defiling-themselves with blood, just as if one who had stepped into the mud were to go and wash his feet in mud.

Fragment 6 :
Aristote, Météorologiques, B 2, 355a 14

ὁ ἥλιος οὐ μόνον, καθάπερ ὁ Ἡ. φησί, νέος
ἐφ' ἡμέρηι ἐστίν, ἀλλ' ἀεί νέος συνεχῶς.
(le soleil) chaque jour nouveau. (Léon Robin)
Le Soleil est nouveau chaque jour.
The sun is new every day.

Fragment 7 :
Aristote, De sensu, 5, 443a 23
εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν.
7. Si toutes choses devenaient fumée, on connaîtrait par les narines.If all things were turned to smoke, the nostrils would distinguish them.

Fragment 8 :
Aristote, Ethique à Nicomaque, Θ, 2, 1155b4

Ἡ. τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ πάντα κατ' ἔριν γίνεσθαι. [s. fr. 80].
Ce qui est taillé en sens contraire s’assemble; de ce qui diffère naît la plus belle harmonie, et c’est la discorde qui produit toutes les choses. (Léon Robin)
8. Ce qui est contraire est utile; ce qui lutte forme la plus belle harmonie; tout se fait par discorde.

Fragment 9 :
Aristote, Ethique à Nicomaque, K5, 1176a7

ὄνους σύρματ' ἂν ἑλέσθαι μᾶλλον ἢ χρυσόν.
Ils aiment mieux la paille que l’or. (Léon Robin)
9. L’âne choisirait la paille plutôt que l’or.
Asses would rather have straw than gold.
Fragment 10 :
Ps. Aristote, Traité du Monde, 5. 396b7

ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύμφωνον οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων, ὥσπερ ἀμέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁμόφυλον καὶ τὴν πρώτην ὁμόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων συνῆψεν, οὐ διὰ τῶν ὁμοίων. ἔοικε δὲ καὶ ἡ τέχνη τὴν φύσιν μιμουμένη τοῦτο ποιεῖν. ζωγραφία μὲν γὰρ λευκῶν τε καὶ μελάνων ὠχρῶν τε καὶ ἐρυθρῶν χρωμάτων ἐγκερασαμένη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγουμένοις ἀπετέλεσε συμφώνους, μουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅμα καὶ βαρεῖς μακρούς τε καὶ βραχεῖς φθόγγους μείξασα ἐν διαφόροις φωναῖς μίαν ἀπετέλεσεν ἁρμονίαν, γραμματικὴ δὲ ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ' αὐτῶν συνεστήσατο. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἦν καὶ τὸ παρὰ τῶι σκοτεινῶι λεγόμενον Ἡρακλείτωι· συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνᾶιδον διᾶιδον, καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα.

Unions : des entiers et des non-entiers, convergence, divergence, concert ou désaccord des voix; enfin, de toute chose une seule, et d’une seule, toutes . (Léon Robin)
10. Joignez ce qui est complet et ce qui ne l’est pas, ce qui concorde et ce qui discorde, ce qui est en harmonie et en désaccord ; de toutes choses une et d’une, toutes choses.


Fragment 11 :
Ps.- Aristote, Traité du monde, 6, 401, a 10s.

τῶν τε ζώιων τά τε ἄγρια καὶ ἥμερα τά τε ἐν ἀέρι καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσκόμενα γίνεταί τε καὶ ἀκμάζει καὶ φθείρεται τοῖς τοῦ θεοῦ πειθόμενα θεσμοῖς· πᾶν γὰρ ἑρπετὸν (θεοῦ) πληγῆι νέμεται, ὥς φησιν Ἡράκλειτος.
11. Tout reptile se nourrit de terre.
Every beast is tended with blows.

Fragment 12 :
Arius Didyne dans Eustèbe, Préparation évangélique, XV, 20, 2.

Ζήνων τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυμίασιν, καθάπερἩ.· βουλόνεμος γὰρ ἐμφανίσαι, ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀναθυμιώμεναι νοεραὶ ἀεὶ γίνονται, εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταμοῖς λέγων οὕτως· ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμϐαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ· καὶ ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυμιῶνται [vgl. 91].

12. A ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d’autres et d’autres eaux.


Fragment 13 :
Texte reconstitué, voir 1.

δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα μήτε ῥυπᾶν μήτε αὐχμεῖν μήτε βορϐόρωι χαίρειν καθ' Ἡράκλειτον. [Vgl. B 9].
CLEM. Strom. I 2 (II 4, 3 St.)
ὕες βορϐόρωι ἥδονται μᾶλλον ἤ καθαρῶι ὕδατι. (.dati. [Vgl. B 37. 68 B 147. Plotin. I 6, 6.]Fragment 14 :
Clément, Protreptique, 22, 2.

τίσι δὴ μαντευεται Ἡ. ὁ Ἐφέσιος; νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκχοις, λήναις, μύσταις· τούτοις άπειλεῖ τὰ μετὰ θὰνατον, τούτοις μαντεύεται τὸ πῦρ· τὰ γὰρ νομιζόμενα κατ' ἀνθρώπους μυστήρια ἀνιερωστὶ μυεῦνται.

Night-walkers, Magians, priests of Bakchos and priestesses of the wine-vat, mystery-mongers..
Fragment 15 :
Clément, Protreptique, 34, 5 .

εἰ μὴ γὰρ Διονύσωι πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕμνεον ἆισμα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα εἴργαστ' ἄν· ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεωι μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν.
15. Car, si ce n’était pas de Dionysos qu’on mène la pompe, en chantant le cantique aux parties honteuses, ce serait l’acte le plus éhonté, dit Héraclite ; mais c’est le même, Hadès ou Dionysos, pour qui l’on est en folie ou en délire.
For if it were not to Dionysos that they made a procession and sang the shameful phallic hymn, they would be acting most shamelessly. But Hades is the same as Dionysos in whose honour they go mad and keep the feast of the winevat.
Fragment 16 :
Clément; Pédagogue, 99, 5.

λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡ. · τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι;
16. Qui se cachera du feu qui ne se couche pas?
How can one hide from that which never sinks to rest ?

Fragment 17 :
Clément, Stromates, II, 8, 1.

οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα (οἱ) πολλοί, ὁκοίοις ἐγκυρεῦσιν, οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν, ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι.


17. Ce n’est pas ce que pensent la plupart de ceux que l’on rencontre; ils apprennent, mais ne savent pas, quoiqu’ils se le figurent à part eux.
The many have not as many thoughts as the things they meet with; nor, if they do remark them, do they understand them, though they believe they do.
Fragment 18 :
Clément, Stromates, II, 24, 5.

ἐὰν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐζευρήσει, ἀνεζερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον.
18. Sans l’espérance, vous ne trouverez pas l’inespéré qui est introuvable et inaccessible.If you do not expect the unexpected, you will not find it; for it is hard to be sought out and difficult.

Fragment 19 :
Clément, Stromates, II, 24, 5.

ἀπίστους εἴναί τινας ἐπιστύφων Ἡ. φησιν· ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενοι οὐδ' εἰπεῖν.
19. Ils ne savent ni écouter ni parler.
Knowing not how to listen nor how to speak.

Fragment 20 :
Clément, Stomates, III, 14, 1.

Ἡ. γοῦν κακίζων φαίνεται τὴν γένεσιν, ἐπειδὰν φῆι· γενόμενοι ζώειν ἐθέλουσι μόρους τ' ἔχειν, μᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι, καὶ παῖδας καταλεῖπουσι μόρους γενέσθαι.
20. Quand ils sont nés, ils veulent vivre et subir la mort et laisser des enfants pour la mort.
When they are born, they wish to live and to meet with their dooms or rather to rest, and they leave children behind them to meet with, dooms in turn.

Fragment 21 :
Clément, Stromaques, III, 3, 21, 1.

οὐχὶ καὶ Ἡ. θάνατον τὴν γένεσιν καλεῖ ... ἐν οἷς φησι· θάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερθέντες ὁρέομεν, ὁκόσα δὲ εὕδοντες ὕπνος.

All the things we see when awake are death, even as the things we see in slumber are sleep.
Fragment 22 :
Clément, Stromates, IV, 2, 4, 2.

χρυσὸν γὰρ οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον.
22. Ceux qui cherchent l’or fouillent beaucoup de terre pour trouver de petites parcelles.
Those who seek for gold dig up much earth and find a little.
Fragment 23 :
Clément, Stromates, IV, 10, 1.

Δίκης ὄνομα οὐκ ἄν ἤιδεσαν, εἰ ταῦτα μὴ ἧν.
23. On ne connaîtrait pas le mot de justice, s’il n’y avait pas de perversité.

Fragment 24 :
Clément, Stromates, IV, 4, 16, 1.

ἀρηιφάτους θεοὶ τιμῶσι καὶ ἄνθρωποι.

24. Les dieux et les hommes honorent ceux qui succombent à la guerre.


Fragment 25 :
Clément, Stromates, IV, 7, 49, 3.

μόροι γὰρ μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνουσι.

25. Les plus grands morts obtiennent les plus grands sorts.
Greater deaths win greater portions.
Fragment 26 :
Clément, Stomates, IV, 141, 2.

ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνηι φάος ἄπτεται ἑαυτῶι ἀποθανων, ἀποσϐεσθείς [ὄψεις], ζῶν δὲ ἅπτεται τεθνεῶτος εὕδων, [ἀποσϐεσθείς ὄψεις], ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος.
26. L’homme dans la nuit, allume une lumière pour lui-même ; mort, il est éteint. Mais vivant, dans son sommeil et les yeux éteints, il brûle plus que le mort ; éveillé, plus que s’il dort.


Fragment 27 :
Clément, Stromates, IV, 22, 144, 3.

ἀνθρώπους μένει ἀποθανόντας ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν.
27. Les hommes n’espèrent ni ne croient ce qui les attend après la mort.


Fragment 28 :
Clément, Stromaque, V, 1, 9, 3.

δοκέοντα γάρ ὁ δοκιμώτατος γινώσκει, φυλάσσει· καὶ μέντοι καὶ Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ μάρτυρας.
28. L’homme éprouvé sait conserver ses opinions ; le châtiment atteindra les artisans de mensonge et les faux témoins.

. . . bringing untrustworthy witnesses in support of disputed points.

Fragment 29 :
Clément, Stromaque, V, 9, 59, 5.

αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντία πάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν, οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα. (αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντί ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναος θνητῶν: οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα.)Fragment 30 :
Clément, Stromaque, V, 14, 104, 2.

κόσμον (τόνδε), τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὕτε τις θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀειζωον, ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσϐεννύμενον μέτρα.
Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l’a fait ; mais il a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s’allumant avec mesure et s’éteignant avec mesure. (Léon Robin)
30. Ce monde n’a été fait, par aucun des dieux ni par aucun des hommes ; il a toujours été et sera toujours feu éternellement vivant, s’allumant par mesure et s’éteignant par mesure.

This order, which is the same in all : things no'one of gods or men has made; but it was ever, is now and ever ,shall be an everliving. Fire, fixed measures of it kindling and fixed measures going out.
Fragment 31 :
Clément, Stromaque, V, 14, 104, 3.

ὅτι δὲ καὶ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι ἐδογμάτιζεν, μηνύει τὰ ἐπιφερόμενα· πυρὸς τροπαὶ πρῶτον θάλασσα, θαλάσσης δὲ τὸ μὲν ἥμισυ γῆ, τὸ δὲ ἥμισυ πρηστήρ. δυνάμει γὰρ λέγει ὅτι τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ τὰ σύμπαντα δι' ἀέρος πρέπεται εἰς ὑγρὸν τὸ ὡς σπέρμα τῆς διακοσμήσεωνς, ὃ καλεῖ θάλασσαν, ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίνεται γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐμπεριεχόμενα. ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαμϐάνεται καὶ ἐκπυροῦται, σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ· [23] (γἦ) θάλασσα διαχέεται, καὶ μετρέεται εἰς τὸν αὐτον λόγον, ὁκοῖος πρόσθεν ἧν ἢ γενέσθαι γῆ.
31. Les changements du feu sont d’abord la mer, et, de la mer, pour moitié terre, moitié prestère. La mer se répand et se mesure au même compte qu’avant que la terre ne fût.
The transformations of Fire are first of all sea and alf of the sea is earth half fiery stormcloud.
Fragment 32 :
Clément, Stromates, V, 115, 1.
ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα.
Une sagesse unique veut être appelée du nom de Zeus, qui ne le veut pas. (Léon Robin)
32. L’un, qui seul est sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus.
Wisdom is one only. It is willing and unwilling to be called by the name of Zeus.
Fragment 33 :
Clément, Stromaque, V, 14, 115, 2.
νόμος καὶ βουλῆι πείθεσθαι ἑνός.
33. La loi et la sentence est d’obéir à l’un.
And it is the law, too, that we obey the counsel of one.
Fragments 34 :
Clément, Stromates, V, 115, 3. & Préparation évangélique, XIII, 13, 42.

_ _ _ ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασι· φάτις αύτοῖσιν μαρτυρεῖ παρεόντας ἀπεῖναι.

34. Les inintelligents qui écoutent ressemblent à des sourds ; le proverbe témoigne que, tout présents qu’ils soient, ils sont absents.

Fools when they do hear are like the deaf; of them, does the proverb bear witness that they are absent ,when, present.
Fragment 35 :
Clément, Stromates, V, 140, 6.

_ _ χρὴ γὰρ εὖ μάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἴναι καθ' Ἡράκλειτον.Fragment 36 :
Clément, Stromates, VI, 17, 2.

_ _ ψυχῆισιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι,
ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐζ ὕδατος δὲ ψυχή.
36. Pour les âmes, la mort est de devenir eau ; pour l’eau, la mort est de devenir terre ; mais de la terre vient l’eau, de l’eau vient l’âme.
For it is death to souls to become water, and death to water to become earth. But water comes from earth ; and, from water, soul.
Fragment 37 :
Columelle, Res rustica, VIII, 4, 4.

si modo credumis Ephesio Heracleito qui ait sues caeno [Vgl. B 13 ] , cohortales aves puluere vel cinere lavari.Fragment 38 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, I, 23.

δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι ... μαρτυρεῖ δ' αὐτῶι καὶ Ἡ. καὶ Δημόκριτος.Fragment 39 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, I, 88.

ἐν Πριήνηι Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάμεω, οὗ πλείων λόγος ἢτῶν ἄλλων.
39. Dans Priène, vivait Bias, fils de Teutame, dont on parle plus que des autres.
In Priene lived Bias, son of Teutamas, who is of more account than the rest. (He said, “ Most men are bad.”).

Fragment 40 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1.
πολυμαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει· Ἡσίοδον γάρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην αὖτις τε Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκαταῖον.
40. La polymathie n’enseigne pas l’intelligence; elle eût enseigné Pythagore,
Xénophane et Hécatée.
The learning of many things teacheth not understanding, else would it have taught Hesiod and Pythagoras, and again Xenophanes and Hekataios.
Fragment 41 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1.

εἷναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυϐέρνησε πάντα διὰ πὰντων.


(La sagesse est de) savoir le dessein dans lequel tout est régi dans sa totalité. (Léon Robin)
41. II n’y a qu’une chose sage, c’est de connaître la pensée qui peut tout gouverner partout.


Wisdom is one thing. It is to know the thought by which all things are steered through all things.
Fragment 42 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 1.

τόν τε Ὅμηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκϐάλλεσθαι καὶ ραπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁμοίως.


Homer should be turned out of the lists and whipped, and Archilochos likewise.
Fragment 43 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2.
_ _ ὕϐριν χρὴ σϐεννύναι μᾶλλον ἢπυρκαϊήν
43. Mieux vaut étouffer la démesure qu’un incendie.
Wantonness needs to be extinguished even more than a conflagration.
Fragment 44 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2.
_ _ μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπἑρ τοῦ νόμου ὅκωσπερ τείχεος.
44. Le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles.
The people must fight for its law as for its walls.
Fragment 45 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 2.
ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἄν ἐξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὕτω βαθὺν λόγον ἐχει.

You will not find the boundaries of soul by travelling in any direction.
Fragment 46 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 7.
_ _ τήν τε οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε καὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσθαι.
46. La présomption est une maladie sacrée.


Fragment 47 :
Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 73.

μὴ εἰκῆ περι τῶν μεγίστων συμϐαλλώμεθα.Fragment 48 :
Etymologicum lagnum,
Article : βιός

τῶι οὖν τόξωι ὄνομα βίος, ἔργον δὲ θάνατος.

The bow is called life (βίος), but its work is death.
Fragment 49 :
Théodore Prodrome, Lettres, I.

εἷς ἐμοἰ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι.

One is as ten thousand to me, if he be the best.
Fragment 49 a :
Héraclite, Questions Homériques, 24
ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμϐαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμϐαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμέν.


We step and do not step into the same rivers; we are and are not.

Fragment 50 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 1.

Ἡ. μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητον ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱόν, θεὸν δίκαιον· «οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναί» ὁ Ἡ. φησι.


Ce n’est pas a moi qu’il est sage de prêter l’oreille, mais à la Pensée, en reconnaissant que tout est un. (Léon Robin)
50. Ce n’est pas à moi, mais au logos qu’il est sage d’accorder que l’un devient toutes choses.


Fragment 51 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 2.

καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἴσασι πάντες οὐδὲ ὁμολογοῦσιν, ἑπιμέμεφεται ὧδέ τως· οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόμενον ἑωυτῶι ὁμολογέει· παλίντροπος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης.
Le discordant, s’accorde avec soi-même ; accord de tensions inverses, comme dans l’arc ou la lyre. (Léon Robin)
51. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s’accorder. L’harmonie du monde est par tensions opposées, comme pour la lyre et pour l’arc.

Men do not know how that which is drawn in different directions harmonises with itself. The harmonious structure of the world depends upon opposite tension like that of the bow and the lyre.
Fragment 52 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4.

αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη.

C’est un enfant qui s’amuse à jouer aux dames : souveraineté d’un enfant. (Léon Robin)
52. L’Éternel est un enfant qui joue à la pettie ; la royauté est a un enfant.

Time is a child playing draughts, the kingly power is a child's.
Fragment 53 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4.

Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.
Le conflit est le père de toute chose, roi de toute chose. (Léon Robin)
53. La guerre est père de tout, roi de tout, a désigné ceux-ci comme dieux, ceux-là comme hommes, ceux-ci comme esclaves, ceux-la comme libres.
War is the father of all and the king of all; and some he has made gods and some men, some bond and some free.

Fragment 54 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 5.
ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων.L’Harmonie invisible supérieure à l’harmonie visible. (Léon Robin)
54. Il y a une harmonie dérobée, meilleure que l’apparente et ou le dieu a mêlé et profondément caché les différences et les diversités.


The hidden harmony is better than the open.
Fragment 55 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 15.

ὅσων ὄψις ἀκοὴ μάθησις, ταῦτα ἐγὼ προτιμέω.
55. Ce qu’on voit, ce qu’on entend, ce qu’on apprend, voilà ce que j’estime davantage.
Am I to prize these things above what can be seen, heard, and learned ?
Fragment 56 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 6.

ἐξηπάτηνται, φησίν, οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁμήρωι, ὅς ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες· ὅσα εἴδομεν καὶ ἐλάϐομεν, ταῦτα ἀπολείπομεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ' ἐλάϐομεν, ταῦτα φέρομεν.

56. Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes, comme Homère qui fut le plus sage des Grecs. Des enfants, qui faisaient la chasse à leur vermine, l’ont trompé en disant: « Ce que nous voyons et prenons, nous le laissons; ce que nous ne voyons ni prenons, nous l’emportons ».


Fragment 57 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 2.

διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος· τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι, ὅστις ἡμέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν· ἔστι γὰρ ἕν.

57. La foule a pour maître Hésiode ; elle prend pour le plus grand savant celui qui ne sait pas ce qu’est le jour ou la nuit ; car c’est une même chose.

Hesiod is most men's teacher. Men think he knew very many things, a man who did not know day or night! They are one.
Fragment 58 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 3.

_ _ καὶ ἀγαθόν καὶ κακόν [näml. ἕν ἐστιν ] . οἱ γοῦν ἰατροί, φησίν ὁἩ., τέμνοντες, καίοντες, πάντηι βασανίζοντες κακῶς τοὺς ἀρρωστοῦντας, ἐπαιτέονται μηδὲν ἄξιοι μισθὸν λαμϐάνειν παρὰ τῶν ἀρρωστούντων, ταὐτὰ ἐργαζόμενοι, τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς νόσους.

58. Les médecins taillent, brûlent, torturent de toute façon les malades et, leur faisant un bien qui est la même chose qu’une maladie, réclament une récompense qu’ils ne méritent guère.

Physicians who cut, burn, stab, and rack the sick, then complain that they do not get any adequate recompense for it.
Fragment 59 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 9, 4.

γναφείωι ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ (ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουμένου κοχλίου ἐν τῶι γναφείωι περιστροφὴ εὐθεῖα καὶ σκολιή· ἄνω γὰρ ὁμοῦ καὶ κύκλωι περιέρχεταἰ) μία ἐστί, φησί, καὶ ἡ αὐτή.Fragment 60 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 4.

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή.
Une route vers en haut et une vers en bas. (Léon Robin)
60. Un même chemin en haut, en bas.
The way up and the way down is one and the same.
Fragment 61 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 5.

θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ μιαρώτατον, ἰχθύσι μὲν πότιμον καὶ σωτήριον, ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον.


61. La mer est l’eau la plus pure et la plus souillée ; potable et salutaire aux poissons, elle est non potable et funeste pour les hommes.

The sea is the purest and the impurest water Fish can drink it, and it is good for them; to men it is undrinkable and destructive.
Fragment 62 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 6.

ἀθἀνατοι θνητοί, θνητοι ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες.


Immortels, mortels ; mortels, immortels ; notre vie est la mort des premiers, et leur vie, notre mort. (Léon Robin)
62. Les immortels sont mortels et les mortels, immortels ; la vie des uns est la mort des autres, la mort des uns, la vie des autres.


Mortals are immortals and immortals are mortals, the one living the other's death and dying the other's life.
Fragment 63 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 6.

_ _ λέγει δὲ καὶ σαρκὸς ἀνάστασιν ταύτης (τῆς) φανερᾶς, ἐν ἧι γεγενήμεθα, καὶ τὸν θεὸν οἶδε ταύτης τῆς ἀναστάσεως αἴτιον οὕτως λέγων· ἔνθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν. λέγει δὲ καὶ τοῦ κόσμου κρίσιν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῶι διὰ πυρὸς.

63. De là ils s’élèvent et deviennent gardiens vigilants des vivants et des morts.

. . . that they rise up and become the guardians of the hosts as of the quick and dead.
Fragment 64 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7.

γίνεσθαι λέγων οὕτως: τὰ δὲ πὰντα οἰακίξει Κεραυνός [28], τουτέστι κατευθύνει, κεραυνόν τὸ πῦρ λὲγων τὸ αἰώνιον. λέγει δὲ καὶ φρόνιμον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ τῆς διοικήσεως τῶν

64. La foudre est au gouvernail de l’univers.


Fragment 65 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7.

ὄλων αἴτιον· καλεῖ δ` αὐτὸ χρησμοσύνη δέ ἐστιν ἡ διακόσμησις κατ᾿ αὐτος, ὴ δὲ έκπύρωσιν

Le feu est indigence et satiété. (Léon Robin)


Fragment 66 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7.
κόρος. πάντα γάρ, φησί, τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται

En s’avançant le feu jugera et condamnera toutes choses. (Léon Robin)
66. Le feu survenant jugera et dévorera toutes choses.

Fire will come upon and lay hold of all things.
Fragment 67 :
Hippolyte, Réfutation des toutes les hérésies, IX, 10, 7.
ὁ θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός ( τἀναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς ), ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συμμιγῆι θυώμασινν ὀνομάζεται καθ΄ ἡδονὴν ἑκάστου.

Il est en effet jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et faim. (Léon Robin)
67. Le dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété-faim. Il se change comme quand on y mêle des parfums ; alors on le nomme suivant leur odeur.

God is day and night, winter and summer, war and peace, satiety and hunger; but he takes various shapes, just as fire, when it is mingled with different incenses, is named according to the savour of each.
Fragment 67a :
Hidosus scholasticus, Commentaire de Timée, 34 b. ss.
ita vitalis calor a sole procedens omnibus quae vivunt vitam subministrat. cui sententiae Heraclitus qdquiencies optimam similitudinem dat de aranea ad animam, de tela araneae ad corpus, si(us) aranea, ait, stans in medio telae sentis quam cito musca aliquem filum suum corrumpit itaque illuc celeriter currit quasi sz dili perfectione dolens, sic hominis anima aliqua parte corporis laesa, illuc festine meat, quasi impatiens laesionis corporis, cui firme et proportionaliter iuncta est.Fragment 68 :
Jamblique, des mystères, I, 11.
καὶ διἁ τοῦτο εἰκότως αὐτα ἄκεα Ἠ. προσεῖπεν ὡς ἐζακεσόμενα τὰ δεινὰ καὶ τὰσ ψυξὰσ ἐζάντεισ ἀπεργαζόμενα τῶν ἐν τῆι γενέσει συμφορῶν.Fragment 69 :
Jamblique, des mystères, I, 15.
θυσιῶν τοίνυν τίθημι διττά εἴδη· τὰ μὲν τῶν ἀποκεκαθαμένων παντάπασιν ἀνθρώτων, οἴα ἐφ΄ ἐνὸς ἄν ποτε γένοιτο σπανίως, ὥς φησιν Ἡ., ἢ τινων ὀλίγων εὐαριθμήτων ἀνδρῶν· τὰ δ᾿ ἔνυλα κτλ.Fragment 70 :
Jamblique, De l’âme, dans Stobée, II, 1, 16.
πόσωι δὴ οὖν βέλτιον Ἡ. παίδων ἀθύρματα νενόμικεν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δοζάσματα.Fragment 71 :
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46.
μεμνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἐπιλανθανομένον ἧι ἡ ὁδὸς ἄγει.Fragment 72 :
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46.
οὐ φεῖ διηνεκῶς ὁμιλοῦσι λόγωι τῶι τὰ ὃλα διοικοῦσι, τούτωι διαφέρονται, καὶ οἷς καθ΄ ἡμέραν ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ζέγειν.Fragment 73 :
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46.
οὐ δεῖ ὤσπερ καθεύδοντας ποεῖν καὶ λέγεινς καὶ γὰρ τότε δοκοῦμεν ποιεῖν λέγειν.

It is not meet to act and speak like men asleep.

Fragment 74 :
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46.
οὐ δεῖ (ὡς) παῖδας τοκεώνων, τοῦτ᾿ ἔστι κατὰ φιλόν· καθότι παρειλήφαμεν.Fragment 75 :
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 42.
τοὺς καθεύδοντας οἶμαι ὀ Ἡ. ἐργάτας εἶναι λέγει καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῶι κόσμωι γινομένων.

Those who are asleep are fellow-workers . . . .

Fragment 76 :
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46.
Maxime de Tyr. XII 4 p.489 ζῆι πῦρ τὸν ἀέρος θάνατον καὶ ἀὴρ ζῆι τὸν πυρὸς θάνατον, ὕδων ζῆι τὸν γῆς θάνατον, γῆ τὸν ὕδατος.

[ Plutarque de E. 18. 392c. πυρὸς θάνατος ἀέρι γένεσις, καὶ ἀέρος θάνατος ὕδατι γένεσις.
Marc.IV. 46 ὄτι γῆς θάνατος ὕδωρ γενένθαι ὕδατος θάνατος ἀέρα γενέσθαι καὶ ἀέροσ πῦρ καὶ ἔμπαλιν.]
76. Mort du feu, naissance pour l’air ; mort de l’air, naissance pour l’eau.Fire lives the death of earth, and air lives the death of fire; water lives the death of air, earth that of water.
Fragment 77 :
Porphyre, Antre des Nymphes, 10 & Numénius, fr. 35.
ὄθεν καὶ Ἡράκλειτον ψυλῆισι φάναι τέρψιν ἢ θάνατον ὐγρῆισι γενέσθαι. τέρψιν δὲ εἶναι αὐταῖς τὴν εἰς γένεσιν πτῶσιν, ἀλλαχοῦ δὲ φάναι ζῆν ἡμᾶς τὸν ἐκείνων θάνατον καὶ ζῆν ἐκείνας τὸν ἡμέτερον θάνατον.Fragment 78 :
Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 12.
ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον μὲν οὐκ ἔχει γνώμας, θεῖον δὲ ἔχει.
78. Le naturel humain n’a pas de raison, le divin en a.
The way of man has no wisdom, but that of the gods has.
Fragment 79 :
Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 12.
ἀνὴρ νὴπιος ἤκουσε πρὸς δαίμονος ὅκωσπερ παῖς πρὸς άνδρός [χρεώμενα ?].
Marmot ! l’homme s’entend appeler ainsi par les dieux, comme l’enfant par l’homme. (Léon Robin)
Man is called a baby by god, even as a child by a man.
Fragment 80 :
Celse, dans Origène, Contre Celse, VI, 42.
εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόμενα πάντα κατ΄ ἔριν καὶ χρεών.
Le conflit est communauté et la discorde est règlement. (Léon Robin)
80. Il faut savoir que la guerre est commune, la justice discorde, que tout se fait et se détruit par discorde.


Fragment 81 :
Diogène de Babylone dans Phylodème, Rhétorique, I, col. 62.
ἡ δὲ τῶν ῥητόρων εἰσαγωγὴ πάντα τὰ θεωρήματα πρὸς τοῦτ΄ ἔχει τείνοντα καὶ κατὰ τὸν Ἡράκλειτον κοπιδων ἐστὶν ἀρχηγός.
[ Schol. κοπίδας τὰς λόγων τέχνας ἔλεγον ἄλλοι τε καὶ ὁ Τίμαιος γράφων.
« ὥστε καὶ φαίνεσθαι μὴ τὸν Πυθαγόραν εὑρεπὴν ὔντα τῶν ἀληθινῶν κοπίδων μηδὲ τὸν ὑφ΄ Ἡρακλείτου κατηορούμενον, ἀλλ΄ αὐτὸν τὸν Ἡράκλειτον εἶναι τὸν ἀλαζονευόμενον ».]Fragment 82 :
Platon, Hippias majeur, 289 a.
πιθήκων ὁ κάλλιστονς αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συμϐάλλειν.82. Le plus beau singe est laid en regard du genre humain.


Fragment 83 :
Platon, Hippias majeur, 289 b.
ἀνθρώπων ὁ σαφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν.
83. L’homme le plus sage parait un singe devant Dieu.
The wisest man is an ape compared to god, just as the most beautiful ape is ugly compared to man.

Fragment 84 :
Plotin, Ennéades, IV, 8(6), 1.14.
μεταϐάλλον ἀναπαύεται καὶ κάματός ἐχτι τοῖς αὐτοῖς μοχθεῖν καὶ ἄρχεσθαι.


Fragment 85 :
Aristote, Ethique à Eudème, B 7, 1223 b 23 s.
θυμῶι μάχεσθαι χαλεπόν· ὃτι γὰρ ἄν θέληι, ψυχῆς ὠνεῖται.

85. Il est difficile de résister à la colère ; elle fait bon marché de l’âme.


It is hard to fight with desires Whatever it wishes to get, it purchases at the cost of soul.
Fragment 86 :
Clément, Stromates, V, 13, 88, 4.
ἀλλὰ τῶν μὲν θείων τὰ πολλά, καθ΄ Ἡράκλειτον, ἀπιστίηι διαφυγγάνει μὴ γιγνώσκεσθαι.
86. Cacher les profondeurs de la science est une bonne défiance ; elle ne se laisse pas méconnaître.


Fragment 87 :
Plutarque, DE audientis poetis, 28 D.
βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγωι ἐπτοῆσθαι φιλεῖ.
87. L’homme niais est mis hors de lui par tout discours.


Fragment 88 :
Plutarque, Consolation d’Apollonius, 106 E.
ταὐτό τ΄ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ [τὸ] ἐγρηγορὸς καὶ τὸ εγρηγορὸς καὶ τὸ λαθευδον καὶ νέον καὶ γηραιόν· τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐσρι κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα.

C’est le même en nous, d’être ce qui est vivant et d’être ce qui est mort, éveillé ou endormi, jeune ou vieux; car, par le changement, ceci est cela, et par le changement, cela est à son tour ceci. (Léon Robin)
88. Même chose ce qui vit et ce qui est mort, ce qui est éveillé et ce qui dort, ce qui est jeune et ce qui est vieux ; car le changement de l’un donne l’autre, et réciproquement.

Fragment 89 :
Plutarque, De la superstition, 3, 166 C.
ὁ Ἡ. φησι τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι, τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσκαι.
…unité de la communauté du cosmos. (Léon Robin)


Fragment 90 :
Plutarque, Sur l’E de Delphes, 388 DE.
πυρός τε ἀνταμοιϐὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων χρυσός.
De toutes choses il y a échange contre le feu, et du feu contre toutes choses, commes des marchandises contre de l’or, et de l’or contre des marchandises. (Léon Robin)
90. Contre le feu se changent toutes choses et contre toutes choses le feu, comme les biens contre l’or et l’or contre les biens.

All things are exchanged for Fire, and Fire for all things as wares are exchanged for gold, and gold for wares.

Fragment 91 :
Plutarque, Sur l’E de Delphes, 392 B.
ποταμῶι γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμϐῆναι δὶς τῶι αὐτῶι καθ΄ Ἡράκλειτον.
Aristote, Métaphysique.
οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἅφασθαι κατὰ ἕξιν. ἀλλ΄ ὀξύτητι καὶ τάχει μεταϐολῆς σκιδνησο καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ ἄπεισι.
91. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve.

You cannot step twice into the same rivers; for fresh waters are ever flowing in upon you.
Fragment 92 :
Plutarque, Sur les oracles de la Pythie 397 A.
[Οὐχ ὁρᾶις . . , ὅσην χάριν ἐχει τὰ Σαπφικὰ μέλη, κηλοῦντα καὶ καταθέλγουτα τοὺς ακροωμένους ;]
Σίϐυλλα δὲ μαινομένωι στόματι καθ΄ Ἡράκλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀμύριστα φθεγγομένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῆι φωνῆι διὰ τὸν θεόν.
92. La sibylle, de sa bouche en fureur, jette des paroles qui ne font pas rire, qui ne sont pas ornées et fardées, mais le dieu prolonge sa voix pendant mille ans.

And the Sibyl, with raving lips uttering things solemn, unadorned, and unembellished, reaches over a thousand years with her voice because of the god in her.
Fragment 93 :
Plutarque, Sur les oracles de la Pythie 404 D.
ὁ ἄναξ οὖ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὕτε λέγει οὕτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.93. Le dieu dont l’oracle est à Delphes ne révèle pas, ne cache pas, mais il indique.
The lord whose is the oracle at Delphoi neither utters nor hides his meaning, but shows it by a sign.
Fragment 94 :
Plutarque, Sur l’exil, 604 AB.
Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϐήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.
94. Le Soleil ne dépassera pas les mesures ; sinon, les Erynnies, suivantes de Zeus, sauront bien le trouver.
The sun will not exceed his measures does the Erinyes, the avenging. handmaids of Justice will find him out
Fragment 95 :
Plutarque, De audiendo, 43 D.
ἀμαθίην γὰρ ἄμεινον κρύπτεινν (τὰ) ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ΄ οἶνον.
[Stob. Flor.I 175.
κρύπτειν αἀμαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὸ μέσον φέρειν.]

95. II vaut mieux cacher son ignorance; mais cela est difficile quand on se laisse aller à l’inattention ou a l’ivresse.


Fragment 96 :
Plutarque, Propos de table, IV, 4, 3, 669A.
νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκϐλητότεροι.
96. Les morts sont à rejeter encore plus que le fumier; toute chair est cadavre ou partie de cadavre.


Fragment 97 :
Plutarque, S’il revient aux vieillards de gouverner l’Etat, 787 C.
κύνες γὰρ καὶ βαΰζουσιν δν, ἂν μὴ γινώσκωσι.

97. Les chiens aboient après ceux qu’ils ne connaissent pas.


Dogs bark at every one they do not know.
Fragment 98 :
Plutarque, De facie in orbe de lunae, 28, 943 E.
αἱ ψυχαὶ ὀμσῶνται καθ΄ Ἅιδην.

98. Les âmes flairent dans l’Hadès.

Souls smell in Hades.
Fragment 99 :
Clément, Protreptiques , 113, 3.
εἰ μὴ ἥλιος ἦν,( ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων) εὐφρόνη ἄν ἦν.
99. Sans le Soleil, on aurait la nuit.

If there were no sun, it would be night.

Fragment 100 :
Plutarque, Questions platoniciennes, 4, 1007 D-E.
… περιόδους· ὧν ὁ ἥλιος ἐπιστατης ὢν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βραϐεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν μεταϐολὰς καὶ ὥρας αἵ πάντα φέρουσι καθ΄ Ἡράκλειτον κτλ.Fragment 101 :
Plutarque, Contre Colotès, 1118 C.
ἐδιζησάμην ἐμεωντόν.
[ δυεῖν γὰρ ὄντων κατὰ φύσιν ὡσανεί τινων ὀργάνων ἡυῖν, οἷς πάντα πυνθανόμεθα καὶ πολυπραγμονοοῦμεν, ἀκοῆς καὶ ὁράσεως, δ΄ οὔσης οὐ μικρῶι τῆς ὁράσεως κατὰ τὸν Ἡράκλειτον· ὀφθαλμοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριϐέστεροι μάρτυρες.]
101. Je me suis cherché moi-même.


Fragment 102 :
Scholia Graeca in Homéri Illiadem, ad A 4.
τῶι μὲν θεῶι καλά πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δὶκαια, ἄνθρωποι δὲ ἅ μὲν ἄδικα ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαια.Fragment 103 :
Portyre, Questions Homériques, ad X, 200.
ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλου περιφερείας


The beginning and the end are common (to both paths).

Fragment 104 :
Proclus, Commentaires de l’Alcibiade, 256.
τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ φρήν; δήμων ἀοιδοῖσι πείθονται καὶ διδασκάλωι χρείωνται ὁλίλωι οὐκ εἰδότες ὅτι οἱ πομμοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί .
104. Quel est leur esprit ou leur intelligence?


Fragment 105 :
Scholies d’Homère, ad E 251.
(« Εκτορι δ΄ ἦεν ἑταῖρος, Πουλυδάμας, ἰῆι δ΄ ἐν νυκτὶ γένοντο ) Ἡ. Ἐντεῦθεν ἀστρολόγον φησὶ Ὅμηρον καὶ ἐν οἶς φησι τὸν «μοῖραν δ΄ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν΄ κτλ.Fragment 106 :
Seneca ep. 12,7 :
unus dies par omni est.
[ Plutacque, Vie de Camille, 19, 3.
περὶ δ΄ ἡμερῶν ἀποφράδων εἴτε ρὴ τίθεσθαί τινας εἴτε ὀρθῶς Ἡράκλειτος ἐπέπληξεν Ἡσιόδωι τὰς μὲν ἀγὰς ποιουμένωι, τὰς δὲ φαύλας, ὡς ἀγνοοῦντι φύσιν ἡμέρας ἁπάσης μίαν οὖσαν, ἑτέρωθι διηπόρηται.]

One day is equal to another.

Fragment 107 :
Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 126.
κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρϐάρους ψυχὰς ἐχόντων.

107. Ce sont de mauvais témoins pour les hommes que les yeux et les oreilles quand les âmes sont barbares.

Eyes and ears are bad witnesses to men, if they have souls that understand not their language.
Fragment 108 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 174.
Ἡρακλείτου. ὁκόσων λόγους ἤκουσα, οὐδεις ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον.
108. De tous ceux dont j’ai entendu les discours, aucun n’est arrivé à savoir que ce qui est sage est séparé de toutes choses.
Of all whose discourses I have heard there is not one who attains to understanding that wisdom is apart from other things.

Fragment 109 :
[108] = B 95.
ἀρύπτειν ἀμαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὶ μέσον φέρειν.Fragment 110 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 176.
ἀνθρώποις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν οὐκ ἄμεινον.Il n’en vaudrait pas mieux pour les hommes qu’il arrivât ce qu’ils souhaitaient. (Léon Robin)
110 II n’est pas préférable pour les hommes de devenir ce qu’ils veulent.


Fragment 111 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 177.
νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ κὸν ἀγαθόν, λιμὸς κόρον, κάματος ἀνἀπαυσιν.
111. C’est la maladie qui rend la santé douce et bonne ; c’est la faim qui fait de même désirer la satiété, et la fatigue, le repos.


Fragment 112 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 178.
τὸφρονεῖν ἀρετὴ μεγίστη, καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας.La sagesse c’est dire des choses vraies, et agire selon la nature en écoutant sa voix. (Léon Robin)


Fragment 113 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 179.
ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν.Fragment 114 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 179.
ξὺς νόωι λέγοντας ἰσχυριζσεθαι χρὴ τῶι ξυνῶι πάντων, ὃκωσπερ νόμωι πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξασκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται.
L’obscure n’exprime ni ne cache la pensée, mais l’indique.
Prendre ses forces, comme la cité dans la loi ; c’est quelque chose de commun à tous, qui domine tout, autant qu’il lui plaît, suffit en tout et surpasse tout. (Léon Robin)
114. Ceux qui parlent avec intelligence doivent s’appuyer sur l’intelligence commune à tous, comme une cité sur la loi, et même beaucoup plus fort. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule divine, qui domine autant qu’elle le veut, qui suffit à tout et vient à bout de tout.
Men themselves have made a law for themselves, not knowing what they made it about but the gods have ordered the nature of all things. Now the arrangements which men have made are never constant, neither when they are right they are wrong; but all the arrangements which the gods have made are always right, both when they are right nor when they are wrong; so great is the difference.

Fragment 115 :
Stobée, Anthologie, III, 1, 180.
φυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων.
(La pensée) se donne à elle-même son propre accroissement. (Léon Robin)


Fragment 116 :
Stobée, Anthologie, III, 5, 6.

ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν.Fragment 117 :
Stobée, Anthologie, III, 5, 7.
ἀνὴρ ὁκόταν μεθυσθῆι, ἄγεται ὑπὸ παιδὸς ἀνήϐου σφαλλόμενος, οὐκ ἐπαΐων ὅκη βαίνει, ὑγρήντὴν ψυχὴς ἔχων.

117. L’homme ivre est guidé par un jeune enfant ; il chancelle, ne sait où il va ; c’est que son âme est humide.


Fragment 118 :
Stobée, III, 5, 8.
αὐὴ ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη
[ (où davantage) αὔη ψυξὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη.]
118. Où la terre est sèche, est l’âme la plus sage et la meilleure.
L’âme sèche est la plus sage et la meilleure.
L’âme la plus sage est une lueur sèche.
C’est l’âme sèche, la meilleure, celle qui traverse le corps comme un éclair la nuée.


Fragment 119 :
Plutarque, questions platoniciennes, 999 E.
[ Ἡ. ἔφη ὡς ] ἦθος ἀνθρώπωι δαίμων.
119. Le caractère pour l’homme est le daimone.
Man's character is his fate.

Fragment 120 :
Strabon, Géographie, I, 1,6.
[ βέλτιον δ’· Ἡ. καὶ ὁμηρικωτέρως ὁμοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτιτοῦ τὴν ἄρκτον ὀνομάζων·]
ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρματα ἡ ἄρκατος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός.
[ ὁ γὰρ ἀκτικός ἐστι δύσεως καὶἀνατολῆς ὅρος, οὐχ ἡ ἄρκατος.]
120. De l’aurore et du soir les limites sont l’Ourse, et, en face de l’Ourse, le Gardien de Zeus sublime (l’Arcture).
The limit of East and West is the Bear; and opposite the Bear is the boundary of bright Zeus.

Fragment 121 :
Diogène Laërce, Vies ds philosophes, IX, 2.
ἄξιον Ἐφεσίοις ἡϐηδὸν ἀπάγξασθαι (πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήϐοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν), οἵτινες Ἑρμόδωρον ἄνδρα ἑωυοτῶν ὀνήιστον ἐξέϐαλον φάντες· ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω, εἰ δὲ μή, ἄλλη τε καὶ μετ’ ἀλλων.
121. Les Ephésiens méritent que tous ceux qui ont âge d’homme meurent, que les enfants perdent leur patrie, eux qui ont chassé Hermodore, le meilleur d’entre eux, en disant: « Que parmi nous il n’y en ait pas de meilleur; s’il y en a un, qu’il aille vivre ailleurs ».
The Ephesians would do well to hang themselves, every grown man of them, and leave the city to beardless youths; for they have cast out Hermodoros, the best man among them, saying: " We will have none who is best among us; if there be any such, let him be so elsewhere ,and among others."
Fragment 122 :
Souda, s.v. ἀμφισϐατεῖν
ἀγχιϐατεῖν / ἀμφισϐατεῖν : ἀγχιϐασίην Ἡράκλειτος.


Fragment 123 :
Proclus,Commentaires de la république II .
φύσις δὲ καθ΄ Ἡράκλειτον κρύπτεσκαι φιλεῖ.


Nature loves to hide.
Fragment 124 :
Théophraste, Métaphysique, 15.
ἄλογον δὲ κἀκεῖνο δέξειεν ἄν, εἰ ὁ μὲν ὅλος οὐρανὸς καὶ ἔκαστα τῶν μερῶν ἅπαντ΄ ἐν τάξει καὶ λόγωι, καὶ μορφαῖς καὶ δυνάμεσιν καὶ περιόδοις, ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς μηθὲν τοιοῦτον, ἀλλ΄ ὥσπερ σάρμα εἰκῆ κεχυμένων ὁ κάλλιστος, φησὶν Ἡράκλειτος, [ὁ] κόσμος.Fragment 125 :
Théophraste, Traité du vertige, 9-10.
καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται (μὴ) κινούμενος.
[ Tzétzès, Commentaires de Plutus, 90 a.
τυφρὸν δὲ τὸν Πλοῦτον ποιεῖ ὡς οὐκ ἀρετῆς, κακίας δὲ παραιτίου. ὅθε, καὶ Ἡ. ὁ Ἐφέσιος ἀρώμενος Ἐφεσίοις, οὐκ ἐπευχόμενος· μὴ ἐπιλίποι ὑμᾶς πλοῦτος, ἔφη, Ἐφἑσιοι, ἵν΄ ἐξελέγχοισθε πονηρευόμενοι.]Fragment 126 :
Tzétzès, Scholis ad Exegesin in Iliadem.
τὰ ψυχρὰ θέρεται, θερμὸν ψύχεται, ὑγρὸν αὐαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται.
[ Anatolius, De decade.
κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συμϐάλλεται ἑϐδομὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους, ἀθανἀτου Μνήμης σημείω.
Anonyme
Ἐπίχασμος ὁ (ὁμιλή) σας τοῖς Πυθα (γορείιυς) ἄλλα τ(έ) τινα ἐ (πινενόη) κεν δ (ειν) ὰ τ(όν τε περὶ τὸ) ῦ αὐξο (μένον λόγον). Ἐφοδ (εύει δὲ κατὰ τὸ) Ἡρα (κλείτου) «ἄλλως ἄ (λλο ἀεὶ αὔξε)ται πρὸς ὅ (ἄν κἶ ἐλλι) πές΄.]


It is cold things that become warm, and what is warm that cools; what is wet dries, and the parched is moistened.

Fragment 127 :
Fragmente Grichichte Theosophien, 69.
ὁ αὑτός πρὸς Αἰγυπτίους ἔφη· εἰ θεοί εἰσιν, ἵνα τί θρηνεῖτε αὐτούς; εἰ δὲ θρηνεῖτε αὐτούς, μηκέτι τούτους ἡγεῖσθε θεούς.Fragment 128 :
Fragmente Grichichte Theosophien, 74.
ὅτιἩράκλειτος ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας γέρα τοῖς δαίμοσιν ἀπονέμοντας εἶπεν· δαιμόνων ἀγάλμασιν εὔχονται [οὐκ] ἀκούουσιν, ὥσπερ ἀκούοιεν, οὐκ ἀποδιδοῦσιν, ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν.Fragment 129 :
Diogène, Laërce, Vies des philosophes, VIII, 6.
Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑωυτοῦ σοφίην, πολυμαθίην, κακοτεχνίην.

129. Pythagore, fils de Mnésarque, plus que tout homme s’est appliqué a l’étude, et recueillant ces écrits il s’est fait sa sagesse, polymathie, méchant art.


Fragment 130 :
Gnomologium Monacense Latinum, I, 19.
non convenit ridiculum esse ita, ut ridiculus ipse videaris.Fragment 131 :
Gnologium Parisium.
ὁ δέ γε Ἡ. ἔλεγε τὴν οἴησιν προκοπῆς ἐγκοπήν.Fragment 132 :
Gnologium Vaticanum.
τιμαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται.Fragment 133 :
Gnologium Vaticanum.
ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοιFragment 134 :
Gnologium Vaticanum.
τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευμένοις.Fragment 135 :
Gnologium Vaticanum.
συντομωτάτην ὁδὸν ἔλεγεν εἰς εὐδοξίαν τὸ γενέσθαι ἀγαθόν.Fragment 136 :
Maxim. Sern .
ἡ εὔκαιρος χάρις λιμῶι καθάπερ τροφὴ τὴν τῆς ψυχῆς ἔνδειαν ἰἀται.
[ Scholie ad Epicteti Dissertationes, IV, 7, 27.
Ἡρακλείτου· ψυχαὶ ἀρηίφατοι καθερώπεραι (ainsi) ἢ ἐνὶ νούσοις.]Fragment 137 :
Stobée, Anthologie, I, 5, 15.
γράφει γοῦν « ἔστι γὰρ εἱμαρμένα πάντως . . .»Fragment 138 :
Codex Parisinus 1630.
Ἡρακλείτου φιλοσόφου κατὰ τοῦ βίου. Ποίην τις βιότοιο τάμοι τρίϐον κτλ.][ Fragment 139 :
Catal.Codd.Astrol.Graec.
Ἡρακλείτου φιλοσόφου. Ἐπειδὴ φασί τινες εἰς ἀρχὰς κεῖσθαι τὰ ἄστρα . . . μέχρις οὗ ἐθέλει ὁ ποιήσας αὐτόν.]