27 Δεκεμβρίου 2008

Αρχαίοι ελληνικοί αριθμοί

1= α'

2= β'

3= γ'

4= δ'

5= ε'

6= ς'

7= ζ'

8= η'

9= θ'

10= ι'

11= ια'

12= ιβ'

13= ιγ'

14= ιδ'

15= ιε'

16= ις'

17= ιζ'

18= ιη'

19= ιθ'

20= κ'

10= ι'

20= κ'

30= λ'

40= μ'

50= ν'

60= ξ'

70= ο'

80= π'

90= (κόππα)

100= ρ'

100= ρ'

200= σ'

300= τ'

400= υ'

500= φ'

600= χ'

700= ψ'

800= ω'

900= (σαμπί)

1.000= ,α

1.000= ,α

2.000= ,β

3.000= ,γ

4.000= ,δ

5.000= ,ε

6.000= ,ς

7.000= ,ζ

8.000= ,η

9.000= ,θ

10.000= ,ι

20.000= ,κ

100.000= ,ρ