24 Οκτωβρίου 2008

Λόγος του Π. Σουκάκου

Κατὰ τήν διάρκεια τοῦ "5ου Εὐρωπαϊκοὺ Συνεδρίου Ὀρθοπεδικής" ποὺ διοργανώθηκε στῇ Ῥόδο, ἔγιναν σημαντικὲς ἀνακοινώσεις για τὸν τομέα τῆς ὀρθοπεδικής. Ὡστόσο, ἰδιαίτερη αἰσθήσῃ στους συνέδρους προκάλεσε ἡ ὁμιλία τοῦ καθηγητῇ Ὀρθοπεδικὴς στο Πανεπιστήμιο τῶν Ἰωαννίνων κ. Παναγιώτη Σουκάκου, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνθηκε στο ἀκροατήριό του μιλώντας μὲν ἀγγλικά, χρησιμοποιώντας ὅμως λέξεις που προέρχονται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, μιμούμενος τὸν Ξ. Ζολώτα. Μὲ αὐτὴν τὴν ὁμιλία ὁ κ. Σουκάκος ὑποδέχθηκε τοὺς συνέδρους καὶ παράλληλα ἔδωσε τὸ στίγμα τοῦ συνεδρίου ἐπισημαίνοντας τὰ ἐπιμέρους θέματά που ἀναπτύχθηκαν κατὰ τὶς ἐργασίες. Ἔτσι, ὁ κ. Σουκάκος εἶπε:

«Τhe Ηellenic orthopedic physicians, have synchronized their dynamism and energy with the Εuropean Οrganization of Οrthopedics and Τraumatology, to generate this symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic, academic scholars, and are enthusiastic with the atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in Dodecanisa, Rodos.

Οἱ Ἕλληνες ὀρθοπεδικοὶ παθολόγοι, ἔχουν συγχρονίσει τὸν δυναμισμὸ καὶ τὴν ἐνέργεια τοὺς μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὀργάνωση Ὀρθοπεδικὴς καὶ Τραυματολογίας, για να παραγάγουν αὐτὴν τὴν συμβιωτικὴ καὶ μὴ ἐφήμερη σύνθεση τῶν χαρισματικών, ἀκαδημαϊκῶν μελετητῶν, καὶ εἶναι ἐνθουσιώδεις μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς εὐφορίας καὶ τῆς ἀνάλογου ἐκστάσης στα Δωδεκάνησα, τῆς Ῥόδου.

Rodos is a graphic Ηellenic metropolitan center in the Αegean archipelagos, with myriads of archaeological and historical sites.

Ῥόδος εἶναι ἕνα γραφικὸ ἑλληνικὸ μητροπολιτικὸ κέντρο στο Αἰγαιϊκὸ ἀρχιπελάγος, μὲ μυριάδες ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν περιοχῶν.

Rodos is a geographical paradise of cryptic and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with Ηellenic gastronomy of mousaka, souvlaki, ouzo emporia and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, Βyzantine and Spanoudakis music.

Ῥόδος εἶναι ἔνας γεωγραφικὸς παράδεισος τῶν αἰνιγματικὼν καὶ χιμαιρικὼν εἰκόνων εἰδυλλιακὴς γοητείας, ποὺ συγχωνεύονται (ἀμάλγαμα=μίγμα) μὲ τὴν ἑλληνικὴ γαστρονομία τοῦ μουσακά, τοῦ σουβλάκι, οὖζο ἐμπόρια καὶ τῆς εὐφορίας τῆς ῥίμας (ἐμμέτρου λόγου) καὶ τοῦ ῥυθμοῦ τοῦ μπουζουκιού, τῆς Βυζαντινῆς καὶ τῆς μουσικῆς τοῦ Σπανουδάκη.

Α plethora of basic and didactic themes in the sphere of orthopedics and traumatology, such as trauma of the musculoskeletal system, arthroscopic and arthroplasty surgery, paediatric orthopedics, poly-trauma, podiatric surgery, carpus and dactylic surgery with traumatic and genetic anomalies, microsurgery, spondylopathies like scoliosis, kyphosis and spondylolithesis, osteoporosis and pharmacologic and prophylactic therapeutic policies will be emphasized.

Μία πληθώρα βασικὼν καὶ διδακτικῶν θεμάτων στην σφαῖρα (στον τομέα) τῆς ὀρθοπεδικὴς καὶ τῆς τραυματολογίας, ὅπως τὸ τραῦμα τοῦ μυο-σκελετικοὺ συστήματος, τῆς ἀρθροσκοπικὴς καὶ ἀρθροπλαστικὴς χειρουργικῆς, τῆς παιδιατρικὴς ὀρθοπεδικής, τοῦ πολύ-τραύματος, τῆς ποδιατρικὴς χειρουργικῆς, τοῦ καρποῦ καὶ τῆς δακτυλικῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσης μὲ τραυματικὲς καὶ γενετικὲς ἀνωμαλίες, μικρο-χειρουργική, σπονδυλοπάθειες ὅπως τὴν σκολίωση, τὴν κύφωση καὶ τὴν σπονδυλο-λίθωση, τὴν ὀστεοπόρωση καὶ τὶς φαρμακολογικὲς καὶ προφυλακτικὲς θεραπευτικὲς πολιτικές, θὰ δοθεὶ ἔμφαση (στην πληθώρα).

Diagnostic methods and etiological therapy of traumatic, non-physiological and pathological syndromes, therapeutic schemes and strategies, will be analyzed and synthesized at this academic symposium on the basis of a democratic climate and with the scope of a non-dogmatic and egocentric dialogue, which Ι prophesize will be an historic phenomenon and paradigm of dynamic synergy and harmony between polyethnic orthopedic physicians of the Εuropean Εpirus.

Διαγνωστικὲς μέθοδοι καὶ αἰτιολογικὴ θεραπεία τῶν τραυματικών, μή-φυσιολογικῶν καὶ παθολογικὼν συνδρομῶν, θεραπευτικὰ σχέδια καὶ στρατηγικές, θὰ ἀναλυθοὺν καὶ θὰ συντεθοὺν (σύνθεσις) σὲ αὐτὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ συμπόσιο στην βάσῃ ἑνὸς δημοκρατικοῦ κλίματος καὶ μὲ τὸ πεδίο ἑνὸς μή-δογματικοῦ καὶ ἐγωκεντρικοὺ διαλόγου, ὁποῖος προφητεύω ὅτι θὰ εἶναι ἕνα ἰστορικὸ φαινόμενο καὶ παράδειγμα τῆς δυναμικῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἁρμονίας μεταξὺ τῶν πολυεθνικῶν ὀρθοπεδικὼν παθολόγων τῆς εὐρωπαϊκὴς ἠπείρου.

Τo paraphrase, with the phobia and dilemma of being tautological, let me empasize that the logistics and machinations in this academic symposium, will generate the scheme and type of our harmonic synergy and syndesmosis.

Για να παραφράσω, μὲ τὴν φοβία καὶ τὸ δίλημμα τῆς ὑπάρξῃς ταυτολογική, μὲ ἄφησε να δώσω ἔμφαση στο ὅτι λογιστικὴ καὶ οἱ μηχανορραφίες σὲ αὐτὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ συμπόσιο, θὰ παραγάγουν τὸ σχῆμα καὶ τὸν τύπο ἁρμονικῆς συμπράξῃς καὶ συνδέσμου μας.

Ρragmatically, it is my thesis and not hypothesis that the next phase and programmed orthopedic symposium in Ηelsinki which Ι eulogize will be as dynamic and with colossal kyros, as in Rodos, Ηellas.

Πραγματικά, εἶναι διατριβὴ καὶ ὄχι ὑπόθεσή μού που ἑπόμενη φάσῃ καὶ τὸ προγραμματισμένο ὀρθοπεδικὸ συμπόσιο στο Ἐλσίνκι, τὸ ὁποῖο εὐλογῶ, θὰ εἶναι τόσο δυναμικὸ καὶ μὲ κολοσσιαῖο κῦρος, ὅπως στην Ῥόδο, στην Ἑλλάδα.

Ι apologize for my eulogistic demagogy and if my etymological glossary is based on philosophic or symbolic metaphors and lexical hyperbole, please sympathize with me and Ι apologize for the idiosyncrasy of a zealous Ηellenic, practising orthopaedic physician who is also fanatically enthusiastic about the giant anode of Εuropean propaedutics and academics in orthopedics and traumatology».

Ἀπολογοῦμαι για τὴν εὐλογῇ δημαγωγία μου καὶ ἐὰν τὸ ἐτυμολογικὸ γλωσσάριό μου εἶναι βασισμένο σὲ φιλοσοφικὲς συμβολικὲς μεταφορὲς καὶ τὴν λεξικὴ ὑπερβολή, παρακαλῶ συμπαθῆστε μὲ καὶ ἀπολογοῦμαι για τὴν ἰδιοσυγκρασία ἑνὸς ἐνθουσιώδους Ἕλληνα, ἐν ἐνεργείᾳ (πρακτικού) ὀρθοπεδικοὺ παθολόγου που εἶναι ἐπίσης φανατικὰ ἐνθουσιώδης για τὴν γιγαντιαία ἄνοδο τῆς εὐρωπαϊκὴς πρό-ἐκπαίδευσης καὶ τῶν ἀκαδημαϊκῶν στην ὀρθοπεδικὴ καὶ τὴν τραυματολογία".